W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Akceptuję

REGULAMIN „VIRTUAL ARENA”

1. Poprzez dokonanie rezerwacji i/lub rozpoczęcie korzystania z udostępnionego sprzętu
klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem „VIRTUAL ARENA” i go akceptuje.
2. W przypadku spóźnienia poniżej 15 minut stanowisko oczekuje na klienta, jednak czas
korzystania może się skrócić.
3. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut stanowisko może zostać oddane
następnemu oczekującemu klientowi.
4. Anulowanie rezerwacji jest możliwe najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem.
5. W przypadku przerwy w korzystaniu spowodowanej usterką sprzętu bądź błędem
obsługi „VIRTUAL ARENA” klient ma prawo do odpowiedniego wydłużenia wizyty.
6. Z usług „VIRTUAL ARENA” mogą korzystać:
a. Osoby powyżej 16 roku życia samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
b. Osoby od 10 do 16 roku życia w obecności pełnoletniego opiekuna.
7. Korzystanie ze sprzętu jest niewskazane osobom u których wystąpiły (a) drgawki, (b)
epizody epileptyczne, (c) osobom z chorobami psychicznymi, (d) z chorobami serca
oraz (e) kobietom w ciąży.
8. Każdy klient „VIRTUAL ARENA” korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
9. Na terenie „VIRTUAL ARENA” obowiązuje zakaz spożywania posiłków, palenia papierosów,
oraz środków odurzających.
10. Obsługa „VIRTUAL ARENA” może odmówić obsługi oraz wyprosić klienta, jeśli jego
zachowanie wskazuje na nadmierne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Obsługa „VIRTUAL ARENA” może odmówić obsługi oraz wyprosić klienta, jeśli nie stosuje się
on do jej poleceń.
12. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów należy przerwać
korzystanie ze sprzętu i powiadomić obsługę.
13. Klient może testować własne tytuły gier za wcześniejszą zgodą obsługi „VIRTUAL ARENA”.
14. Za szkody materialne spowodowane korzystaniem ze sprzętu niezgodnym z
regulaminem odpowiedzialność ponosi klient.
15. Wszystkie osoby przebywające w danym momencie na terenie „VIRTUAL ARENA” są
zobowiązane do przestrzegania Regulaminu VIRTUAL ARENA.
16. „VIRTUAL ARENA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klientów.
17. „VIRTUAL ARENA” nie ponosi odpowiedzialności ze wszelkie powikłania wynikające z
użytkowania udostępnianego sprzętu.
18. „VIRTUAL ARENA” jest własnością firmy Virtual Arena Piotr Rozmus, ul. Łąkowa 9, 05-119 Stanisławów Drugi
19. Wszelkie sugestie, wnioski i skargi prosimy kierować na virtualarenalwo@gmail.com.

 


OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA W VIRTUAL ARENA

1. Przed przystąpieniem do używania sprzętu VR każdy klient salonu powinien zapoznać
się z poniższym ostrzeżeniem, aby uniknąć kontuzji i odczucia dyskomfortu.
2. W razie wcześniejszego występowania chorób serca, drgawek lub innych objawów
epileptycznych, chorób układu nerwowego; zaburzeń psychicznych (np. stany lękowe
lub zespół stresu pourazowego); schorzeń wpływających na zdolność bezpiecznego
wykonywania aktywności fizycznych, a także w przypadku ciąży lub podeszłego
wieku, przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń VR należy skonsultować się z
lekarzem.
3. Osoby, u których występowały w przeszłości ww. schorzenia, zobowiązane są
poinformować o tym obsługę salonu przed rozpoczęciem sesji VR.
4. W ww. przypadkach korzystanie ze sprzętu VR nie jest możliwe lub jest możliwe pod
pewnymi warunkami i po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia dostępnego w salonie.
Oświadczenie choroby
Oświadczenie ciąża
5. Z urządzeń VR nie należy korzystać w przypadku choroby, zmęczenia, bycia pod wpływem
alkoholu, środków odurzających, leków lub braku ogólnego dobrego samopoczucia,
ponieważ mogą one przyczynić się do pogorszenia tego stanu.
Ogólne wskazówki i środki ostrożności:
6. Należy zawsze stosować się do poniższych środków ostrożności oraz bezwzględnie
przestrzegać poleceń obsługi salonu podczas korzystania ze stanowisk
symulacyjnych!
7. VR BOX – Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ sesje w
większości przypadków odbywają się na stojąco,  istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia choroby
lokomocyjnej.
9. Zawartość wyświetlana za pomocą urządzenia może być intensywna, absorbująca i bardzo
rzeczywista oraz może wyzwalać odpowiednią reakcję mózgu i ciała. Niektóre rodzaje
zawartości (np. pełne przemocy lub silnie pobudzające) mogą prowadzić do niepożądanych
efektów.
10. W przypadku wystąpienia któregoś z niżej wymienionych objawów, należy
poinformować o tym obsługę salonu i natychmiast przerwać sesję: drgawki, ruchy
mimowolne, zawroty głowy, podwyższenie tętna, nagłe skoki ciśnienia krwi, utrata
świadomości, atak paniki, napady lękowe, zaburzenia widzenia, zaburzenia
równowagi, nudności, ból głowy lub oczu, objawy podobne do choroby lokomocyjnej
lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
11. Objawy „choroby posymulacyjnej” (w tym ww.) mogą utrzymywać się przez kilka godzin po
zakończeniu sesji. Jeżeli trwają zbyt długo lub nasilają się, należy bezzwłocznie udać się do
lekarza.
12. Objawy te mogą zwiększać ryzyko kontuzji, gdy angażujemy się w działania w świecie
rzeczywistym – aż do ich ustąpienia nie należy prowadzić samochodu, jeździć na rowerze i
wykonywać innych czynności wymagających nienagannej równowagi i koordynacji oraz
pełnej sprawności psychicznej.
13. Drgawki: Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki
epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory. Drgawki
takie spotykanie są najczęściej u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.
14. Dzieci: Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze stanowisk VR dzieci
poniżej 13 roku życia – sesje powinny odbywać się w obecności opiekuna prawnego.
Samodzielne korzystanie ze sprzętu przez osoby niepełnoletnie, jest możliwe jedynie za
pisemną zgodą opiekuna prawnego (zgoda do pobrania poniżej)
Zgoda rodziców
15. Zakłócenia częstotliwości radiowych: Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć
wpływ na otaczającą elektronikę, m.in. rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony
rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu VR bez
uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.
16. Kontuzje: Zbyt intensywne korzystanie z urządzeń VR, przede wszystkim z kontrolerów,
może być przyczyną kontuzji mięśni czy stawów. Jeżeli podczas gry odczuwasz objawy z
tym związane takie jak drętwienie, mrowienie, sztywność należy przestać korzystać ze
sprzętu i odpocząć.
17. Podczas korzystania z kontrolerów ręcznych należy je stabilnie i mocno trzymać, aby nie
wypuścić ich z rąk, co może być przyczyną obrażeń lub szkód materialnych.
18. Po założeniu gogli VR użytkownik nie widzi otoczenia. Dlatego podczas sesji osoby
postronne nie powinny wchodzić do strefy VR, ponieważ grozi to obrażeniami.
19. Wyrażenie chęci skorzystania z usługi w salonie VR project jest równoznaczne ze
złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią Ostrzeżenia dot.
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania i akceptuje jego warunki. Oświadcza również, że
nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług oraz
jest świadom korzystania z urządzeń VR na własną odpowiedzialność.
20. VR project nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia i uszczerbki na
zdrowiu oraz szkody materialne, wynikłe z niestosowania się do Ostrzeżeń
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz poleceń obsługi salonu.
Pełną odpowiedzialność ponoszą wtedy dorośli użytkownicy, a w wypadku osób
niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.